ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SAMENWERKING MET GOODS TO GIVE


Voorafgaand 

 

Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst, die bilateraal tussen G2G en de Begunstigde is ondertekend, en bepalen de voorwaarden van dit partnerschap. Naast de in de partnerschapsovereenkomst genoemde verplichtingen, verbinden de twee partijen (G2G en de Begunstigde) zich er ook toe de volgende punten te volgen in het licht van deze samenwerking.

1. G2G verdeelt producten op basis van "wie het eerst komt, die eerst maalt", met uitzondering van de door de bedrijven specifiek toegewezen donaties. Niettemin kan G2G het aantal producten dat aan een Begunstigde wordt verdeeld beperken, in overeenstemming met de doelstelling "zonder uitsluitsel samen te werken met alle verenigingen en de ontvangen donaties op een eerlijke en billijke manier te verdelen". Daarom verbindt de Begunstigde zich ertoe de producten niet te bestellen om ze vervolgens op te slaan, maar om ze onder hun eindbegunstigden te verdelen volgens de behoeften die op het moment van de bestelling werden vastgesteld.

2. De Begunstigde verbindt zich ertoe aan G2G te melden wat de eindbestemming van de verdeelde producten was. Daartoe verbindt hij zich ertoe om, wanneer G2G een controlebezoek aflegt, de nodige informatie over de verdeling van de bestelde producten voor te leggen (met name het gebruik ervan: het programma en / of de categorieën begunstigden).

3. De Begunstigde verbindt zich ertoe om op eigen last de producten terug te sturen naar G2G die, als ze zouden worden verdeeld, niet zouden worden verdeeld in overeenstemming met deze overeenkomst. Hij zal G2G vooraf om een schriftelijke toestemming vragen wanneer hij de producten aan andere partnerverenigingen wenst te verdelen.

4. De producten worden gratis door G2G verdeeld. De Begunstigde verbindt zich er echter toe bij te dragen in de kosten van verwerking, opslag en het logistieke beheer. Deze onkostenvergoeding omvat twee elementen: een forfaitaire administratieve vergoeding per bestelling (zie onderstaande tabel) en een logistieke bijdrage ter hoogte van gemiddeld tien (10) % van de oorspronkelijke consumentenprijs van desbetreffende producten. Deze logistieke bijdrage kan variëren afhankelijk van de evolutie van de kosten voor opslag, voorbereiding van bestellingen en logistieke verwerking van de producten. De grenswaarde van deze logistieke bijdrage tot gemiddeld tien (10) %, is niet van toepassing op de door G2G aangekochte producten. G2G behoudt zich het recht voor om een hogere bijdrage te vragen voor producten waarvoor, om het meest optimaal te kunnen voldoen aan de behoeften van de Begunstigden, een aankoop en of voorsortering moet gebeuren.

Grootte van de bestelling

Administratieve vergoeding per bestelling (incl. BTW)

Kleine bestelling (minder dan 1 pallet) -  0.15m³ tot 0.30m³

10,20 €

1 palette - 0.30m³ tot 1.3m³

5,10 €

2 palettes - 1.3m³ tot 2.6m³

2,55 €

3 palettes - 2.6m³ tot 3.9m³

0 €

4 palettes - 3.9m³ tot 5.2m³

0 €

 

5. De betaling van deze kosten moet absoluut vóór de levering plaatsvinden. Anders worden de identificatiegegevens en bestellingen geblokkeerd totdat de betaling is ontvangen.

6. Levering of ophaling van de bestellingen.

6.A. De leveringsdienst die Goods to Give aan de sociale organisaties aanbiedt, wordt gefactureerd in functie van het volume van de bestelling volgens de tarieven die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Kleine bestelling (minder dan 1 pallet)1 pallet


2 palletten


3 palletten4 palettenTransportprijzen (incl. BTW)

35,15 €64,97 €


121,41 €


177,86 €235,376.B. De ophaling van een bestelling komt neer op 4.59€ incl BTW. De aanrekening van dergelijke forfaitaire bijdrage heeft als doel om het transport te organiseren naar het tweede afhaalpunt in Charleroi.  

Om een maximaal hergebruik van de palletten te verzekeren, vraagt Goods to Give aan de sociale organisaties die hun bestelling komen ophalen om de palletten van de vorige bestelling terug te bezorgen. In geval van niet teruggave, wordt een waarborg van 5,00 € incl. BTW per pallet aangerekend.

7. De Begunstigde heeft op zijn beurt het recht om de hierboven beschreven logistieke bijdrage en een deel van zijn eigen kosten door te rekenen aan zijn eindbegunstigden. De maximale bijdrage die de Begunstigde van zijn eigen eindbegunstigden kan vragen, wordt door G2G vermeld bij het plaatsen van de bestelling en op de door G2G gestuurde debetnota.

8. De Begunstigde verbindt zich ertoe een plaats-bezoek van een vertegenwoordiger van G2G toe te staan en hem over de evolutie van zijn noden alsook de resultaten van de projecten waarbij G2G betrokken is, te informeren.

Hij verbindt zich er eveneens toe een controlebezoek door een G2G-vertegenwoordiger toe te staan om de verdeling van producten die op het G2G-platform zijn besteld, te verifiëren. Tijdens dit inspectiebezoek stelt de Begunstigde zich coöperatief op zodat de vertegenwoordiger eenvoudig en snel kan controleren in hoeverre deze samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden worden nageleefd.

9. De Begunstigde verbindt zich ertoe om op zijn website, als hij die heeft, en in zijn lokalen waar de producten worden uitgestald, het logo van G2G te publiceren, met een link naar de website ( www.goodstogive.org ). Dat logo zal worden overgemaakt samen met de contactgegevens. In het geval dat deze overeenkomst eindigt, moet het logo van de website van de Begunstigde worden verwijderd.  www.goodstogive.org  

10. G2G verbindt zich ertoe expliciet minstens 1 maand vóór de inwerkingtreding, de Begunstigde te informeren over een aanpassing van de algemene voorwaarden, te weten via een e-mail aan de Begunstigde en door een publicatie van de bijgewerkte versie op zijn website (www.goodstogive.org).    

 

Algemene Voorwaarden – Versie 01 januari 2021